Zaštita od požara

Prodaja

Projektovanje

Sistemi automatske dojave požara spadaju u red posebnih sistema u smislu zakona o ZOP. U skladu sa ovim zakonom sve posebne sisteme mogu da projektuju samo ovlašćena pravna lica (ovlašćenje izdaje MUP). Prema zakonu za ove projekte potrebno je pribaviti saglasnost MUP-a. Na isti način je regulisano i izvođenje ovih sistema.

Prilikom projektovanja ključne stavke su sledeće:

– Procena potrebe za jednim ovakvim sistemom, na osnovu GP ZOP-a i požarnog rizika, odnosno na osnovu zakona ili nekog od pravilnika (javni objekti)

– Odabir tipa sistema, adresibilni ili konvencionalni, na osnovu veličine objekta

– Dispozicija opreme

– Proračun kablovske instalacije i baterijskog napajanja

– Alarmni plan

Ugradnja i održavanje

Ugradnja i održavanje se vrše po projektu koji je u napred definisan. Donose se odluke koji tip centrale, detektora, sirena i ostalih komponenti koje je potrebno ugraditi.

Razmatra se koje izvršne funkcije centrala treba da ima. Na objektu se ostavlja kontrolna knjiga sa izveštajima o kontrolisanju u koju se upisuju eventualne popravke, zamene i otklanjanje grešaka.

Kontrolisanje

Kontrolno telo Pacific link je akreditovano kod ATS-a i ovlašćeno od MUP-a Srbije za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za automatsku dojavu požara.

Kontrolisanje se mora vršiti na svakih 6 meseci od strane ovlašćenog pravnog lica.

Pravilnikom o posebnim uslovima koje moraju ispuniti pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja sistema dojave požara definisano je da kontrolisanje obuhvata prvo i periodično kontrolisanje.